سرشار از انواع پروتئین ها
کربوهیدراتها
مواد معدنی و برخی ویتامین ها
×