اگر شما هم جزو افرادی هستید که جاسویچی، دسته کلید، کیف و . . . را گم میکنید و نمیدانید کجا گذاشته اید، این وسیله مشکل شما را حل میکند . به راحتی جای کیف ته کلید و . . . را در منزل بیابید .
×