گاهی شاید تسلط کامل برخی از رانندگان به محیط اطراف و داخل خودرو شما را هم متعجب کرده باشد که باید علت انرا در اینه های مورد استفاده انها جستجو کنید . این نقیصه در بسیاری از خودروها وجود دارد که همواره اینه ها نمی توانند تمامی محیط پیرامون را در شعاع دید راننده قرار دهند . برای رفع این اشکال در خودروها از اینه هایی به نام اینه های مکمل استفاده می شود این اینه ها ضمن شفافیت و وسعت بیشتر به دلیل سطح محدب می توانند تمامی نقاط کور اطراف خودرو را در دیدرس راننده قرار دهند .

×