• محصول فوق با چاپ ثابت زیبایی را به اشپزخانه شما به ارمغان یاورد و علاوه بران کاربردهایی همچون نگیر کنار سینک . زیر قابلمه . زیر بشقابی و . . . را دارد . محصولات شاین ضامن کیفیت و کارایی .
×