پیشنهادها و کوپن های تخفیف سامانه های حمل و نقل شهری و بین شهری، کوپن های تخفیف اسنپ، تپسی، کارپینو، الوپیک